instalacje/installations

Tilia 2020

Site-specific sound installation made for exhibition „Abnormalities” was an attempt to bring alive trunks found in the garden on Warsaw’s Jazdów by seeking their sound potential. Speakers installed in the trunks play my recorded sound intervention made on/with trunks. Work speaks about the issue of instrumentality, its ambivalence and anthropocentric attitude towards nature.

project documentation: https://vimeo.com/477548462

———-

Instalacja dźwiękowa site-specific na warszawskim Jazdowie, stworzona na wystawę „Nieprawidłowości/Abnormalities”. Próba ożywienia zastanych w ogrodzie pni lipy, poszukiwanie ich potencjału dźwiękowego. Zainstalowane w pniach głośniki generują zapis interwencji dźwiękowej wykonanej na/z pniami. Instalacja porusza zagadnienie instrumentalności, jej ambiwalentych znaczeń i antropocentrycznego podejścia do natury.

dokumentacja instalacji: https://vimeo.com/477548462

MY/ WE 2020

The installation WE made at residency in Galeria Propaganda, concerns the issue of human microbiome- microorganisms that live on our skin and inside our bodies. They protect the body from invaders, help digestion and even are responsible for our moods. If we want to sum up all microorganisms inside us they weigh about 2,5 kilograms and their amount is bigger than the amount of cells in our body. It becomes more and more obvious that we have to stop thinking about ourselves in a singular form. Not „I” with my mind, brain, heart but „we”- me and my microbiome. This shift in the way of thinking is not sudden, maybe a better term for it is “exercise from changing a perspective”, it needs time but it can be revolutionary. . It consists of two parts, one is a cabinet showing Petri dishes filled with my microbiome which I sampled in the laboratory from my body parts like hair, nose, saliva, armpits. Second part of installation, an intimate space, is a tent covered with projection of microscope movies made out of my samples.

installation sound: https://soundcloud.com/zuzanna-kofta/installation-we-sound

about residency: https://prpgnd.net/dzialania/Enklawa/Zuzanna-Kofta

———-

Podczas rezydencji Enklawa w Galerii Propaganda powstała instalacja audio-wizualna MY poruszająca zagadnienie ludzkiego mikrobiomu- mikroorganizmów żyjących na naszej skórze i w naszym ciele, mających znaczący wpływ na nasze prawidłowe funkcjonowanie. Mikrobiom, jego ilość i znaczenie, skłania do porzucenia klasycznego myślenia o sobie w liczbie pojedynczej, na rzecz pojmowania siebie w liczbie mnogiej – ja i mój mikrobiom. Ta zmiana sposobu myślenia nie następuje od razu, możliwe że najbardziej adekwatnym określeniem są ćwiczenia ze zmiany perspektywy.  Takie postępujące małe ćwiczenia mają potencjał zmiany, otwierania się na inne organizmy oraz lepszego rozumienia swojego miejsca w świecie. 

Instalacja miała na celu stworzenie intymnej przestrzeni gdzie można było przez chwilę poobcować z częścią artystki – jej mikrobiomem, który pobrała ze swojego ciała.

dźwięk instalacji: https://soundcloud.com/zuzanna-kofta/installation-we-sound

rezydencja Enklawa: https://prpgnd.net/dzialania/Enklawa/Zuzanna-Kofta

Sieć Indry/ Indra’s Net 2019

Installation made for the „Stirring” project in Museum of Asia and Pacific in Warsaw. Main inspiration was one of the basic ideas in buddhism which is the co-dependent origination of beings and the idea of the emptiness(siunyata).

———

Instalacja powstała w ramach projektu „Poruszenie” w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Główną inspiracją jest jedna z podstawowych idei buddyjskich mówiąca o współzależnym powstawaniu bytów. Opowiada ona o tym, że wszystkie byty są ze sobą połączone i dlatego ich prawdziwą istotą jest pustka. Nie da się oddzielić jednego bytu od pozostałych ponieważ jest od nich zależny, więc sam w sobie nie ma żadnych cech. Aby wytłumaczyć tą idee buddyjscy mistrzowie chińskiej szkoły Huayan stworzyli wiele metafor, jedna z nich zainspirowała mnie do stworzenia tej instalacji: w pałacu boga Indry(kosmogoniczny bóg) jest sieć, na której złączach wplecione są perły i każda z nich odbija wszystkie inne. Sieć Indry oraz idea współzależnego powstawania są z gruntu ekologiczne, są także podwalinami do współczucia(nie litości), które jest podstawą buddyzmu. Instalacja wykonana z siatki którą dostałam od znajomej, przedmioty powinny krążyć, przecież wszystko jest połączone bardziej niż nam się wydaje.

Usłyszane/ Heard 2019

The issue of tree collaboration has been a subject of research and sound installation “Heard ” located in a park in the center of Warsaw. After choosing several specific trees, we told their stories through abstract sound interpretation. “Heard” aims to open a discussion about human-nature coexistence, built on understanding of non-human communication.

Roots

Trees from the same species are connected by roots, furthermore they are recognizing other species and do not connect with them. Through the roots, trees are helping each other inside the community by sharing water and nutrients with those who need it. The range of roots is limited and that’s why trees developed the bilateral relation with fungi called mycorrhizae in order to gain water from further areas. Mycorrhizae also has another meaning, it’s connecting further trees with each other, becoming Wood-Wide-Web. Fungi sometimes connect trees from other species without their knowledge, thus upholding health in the forest.

Disease

When the tree is in danger, for example attacked by insects, it’s warning its community but also asking for help. There are multiple strategies including fragrances to warn others or to lure organisms that are feeding on the parasite. Roots connections are playing an important role in the transmission of information. They are sent chemically, but also electrically, with a speed of approximately one centimeter per second.  

Friendship                                                                                                        

Even in one species community, trees are fighting for access to light, by strengthening the farthest branches. But there are friendships among the trees. Trees that like each other are resigning from the competition, by trying to not expand branches from the side of the other tree in order to not take away the light. Inspiring metaphor about friendship as giving space to each other. Most of these kinds of trees are very connected by the roots, staying in close dialogue, often dying one after another. 

Project made for Przekrój Foundation, in cooperation with Gabrielą Szałańską, Michałem Matejko i Zuzanną Wójcik.

project documentation: https://vimeo.com/400662293

———–

Instalacja dźwiękowa oddająca „głos” drzewom. Każde z wybranych drzew opowiada o różnych aspektach swojego życia, pokazując roślinne sposoby komunikacji, nawiązywania kontaktu, współpracy. Dźwięki są abstrakcyjną interpretacją sytuacji konkretnych drzew, próbą wsłuchania się w ich istnienie i zrozumienia go.

Zawieszone na pniach pokrowce wykonane są z ekologicznej wodoodpornej tkaniny pokrytej woskiem pszczelim. Spełniają rolę pewnego rodzaju narzędzi, pozwalających nam usłyszeć drzewa.Wizualnie całość sytuuje się gdzieś pomiędzy „naturą” a „kulturą”, między którymi granica coraz bardziej się zaciera.

Przyjaźń

Drzewa nawet w obrębie swojej gatunkowej społeczności walczą o dostęp do światła, wzmacniając najdalej wysunięte gałęzie. Jednak istnieją wśród drzew przyjaźnie. Takie drzewa starają się nawzajem nie wytwarzać zbyt długich gałęzi od strony przyjaciela, by nie zabierać mu światła, zamiast tego intensywnie rozwijają gałęzie po zewnętrznej stronie.

Korzenie

Drzewa tworzą wspólnotę w ramach swojego gatunku łącząc się korzeniami. Co więcej potrafią odróżniać korzenie obcego gatunku. Poprzez podziemny system przekazują sobie informacje oraz składniki pokarmowe, zwłaszcza gdy sąsiad potrzebuje pomocy. Dzięki wzajemnemu wsparciu łatwiej przetrwać upały i mrozy.

Choroba

Kiedy drzewo jest w niebezpieczeństwie, na przykład zostanie zaatakowane przez owady, ostrzega swoją społeczność, a także prosi o pomoc. Podnosi alarm wysyłając substancje lotne niesione z wiatrem. Czasami wytwarza też zapachy, które przywołują organizmy żywiące się szkodnikiem. Ważną rolę spełnia też połączony system korzeni, poprzez który przesyłane są między drzewami wiadomości nie tylko chemicznie, lecz także elektrycznie, z prędkością centymetra na sekundę.

Projekt dla Fundacji Przekrój, we współpracy z Gabrielą Szałańską, Michałem Matejko i Zuzanną Wójcik.

dokumentacja projektu: https://vimeo.com/400662293

Perspektywy/ Perspectives 2018

Video installation shows a process of origination of live obstacles, which are growing and step by step overtaking our minds. A form of installation is inviting a viewer to come in between it’s layers, to become a part of it.

———-

Pokazanie przeszkód życiowych w procesie ich powstawania oraz zajmowania przez nie coraz więcej miejsca w nas samych. Pierwszym składnikiem instalacji jest światło rysujące przeszkody,  jego niematerialność przypomina mi o tym, że dużo rzeczy może być wytworem naszego umysłu, a nie rzeczywistym zagrożeniem. Materiał na którym wyświetlam wideo, ma formę która umożliwia przedostawanie się światła na dalsze plany, tak jakby problemy, które napotykamy przechodziły powoli na wszystkie sfery naszego życia.

Wybrzeże/ The Coast 2019

Weavings made out of plastic waste and repurposed yarns, almost everything I had in my home or I got from someone.  The fact that I can re-use and the way how the process of weaving goes makes me calm. The knowledge how to reduce your stress is nowadays a treasure. 

——-

Tkaniny wykonane z plastikowych odpadów i nici, prawie wszystko to rzeczy które posiadałam w domu lub dostałam. Proces tkania oraz poczucie że mogę wykorzystywać na nowo uspokaja mnie. Wiedza jak zredukować stres jest jak skarb.

Skandhamara 2017

Installation about our attachment to things that surround us. Title inspired by buddhist demon mara talking about identity.

———–

Jedna z czterech buddyjskich mar. „Ma wpływ na sposób, w jaki reagujemy, kiedy usuwa nam się grunt pod nogami. W takiej chwili czym prędzej odtwarzamy siebie od nowa. Jak najszybciej powracamy na twardy grunt wyobrażeń o sobie. Tymczasem gdy nasz świat się rozpada, pojawia się przed nami wspaniała szansa. Nie mamy jednak na tyle zaufania do naszej wewnętrznej mądrości, by po prostu pozwolić rzeczom pozostać w tym stanie. Naszą nawykową reakcją jest chęć odzyskania siebie– choćby oznaczało to powrót do starej złości, goryczy, niechęci, lęku czy zagubienia. Rekonstruujemy zatem swą trwałą, dobrze znaną, niezmienną osobowość. Gdy jesteśmy bliscy zrozumienia czegoś ważnego, blisko rzeczywistego otwarcia serca, możliwości czystego widzenia – zakładamy maskę. I już nie pozwalamy niczemu odejść, bo moglibyśmy wtedy odkryć… no właśnie, co? Taka sytuacja, niczym skierowane w nas ostrze, stwarza okazję, by uświadomić sobie uporczywe próby zrekonstruowania swojego ego. Zamiast walczyć o odzyskanie własnego wyobrażenia o tym, kim jesteśmy, możemy dotrzeć do umysłu „nie wiem” – umysłu pierwotnej mądrości.” Pema Cziedryn

Rzeczy które mi pomagają, rzeczy z których jestem dumna, rzeczy które lubię, rzeczy które lubię za bardzo, rzeczy które są mną, rzeczy które nie dają spokoju, rzeczy które są przy mnie zawsze, rzeczy które może kiedyś namaluję, rzeczy które dostałam, rzeczy które kupiłam, rzeczy które zebrałam, rzeczy które dają oparcie, rzeczy które dają złudne poczucie bezpieczeństwa, rzeczy które są prześwitami i rzeczy które te prześwity zasłaniają.
„Maty” są strukturą, fundamentem. Mimo, że dzielą przestrzeń, przez szczeliny widać co jest po drugiej stronie. Samo plecenie „mat” jest czynnością, procesem który może gdzieś prowadzić dzięki powtarzalności ruchów, trochę jak mantra.

Linia i sieć/ The Line and the Net 2017

The story about control freak, making plans and inability to make spontaneous decisions. Being focused on creating the installation I didn’t notice an important detail, right next to me. It was a dead corpse of the wolf lying 1,5 meters from the installation. This event made the topic of the work even more relevant and accurate.

———-

Opowieść o kontroli, planowaniu, przesiewie informacji i braku umiejętności w podejmowaniu spontanicznych ruchów. Podczas tworzenia instalacji nie zauważyłam bardzo ważnej rzeczy zaraz obok mnie-truchła zmarłego wilka, co tylko potwierdziło jak bardzo aktualne są rzeczy o których mówię w tej pracy.